4/2004(09.10) Nagygyűlési határozat

Tárgy: Új elnökség megválasztása

A Nagygyűlés tagjai jelölteket állítottak az alapszabály szerint az elnökségi pozíciók betöltésére, a jelöltek között szavazással döntött a nagygyűlés, és megválasztotta az új elnökségi tagokat az alábbiak szerint:

Elnök: Lovastyik Ádám

Alelnök: Andrási Zsolt

Főtitkár: Romanszky Zsolt

3/2004(09.10) Nagygyűlési határozat

Tárgya: Elnökség lemondása

A Naggyűlés az alapszbály szerint határozatképesen összeült és szavazással elfogadta az Elnök – Müller Róbert, az Alelnök – Andrási Zsolt és a Főtitkár D. Szabó Balázs lemondását.

1/2004.(IV. 19.) számú nagygyűlési határozat

A Happy Bike SE Nagygyűlése 1/2004.(IV. 19.) számú nagygyűlési határozat megjelöléssel, az alábbi döntést hozza:

   A Déri Gábor FB tagsági lemondásának elfogadásáról, és az új FB tag megválasztásáról a Nagygyűlés együttesen szavazott.
   A Nagygyűlés elfogadta Déri Gábor FB tagsági lemondását, s egyben a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztotta: Romanszky Pétert.

 

2/2004.(IV. 19.) számú nagygyűlési határozat

A Happy Bike SE Nagygyűlése 2/2004.(IV. 19.) számú nagygyűlési határozat megjelöléssel, az alábbi döntést hozza:

 

   A Happy Bike SE a bicikli sport népszerűsítését, versenyzési lehetőség megteremtését, valamint a kerékpárosok érdekvédelmét kívánja segíteni. Ennek keretében szabadidős és amatőr sportolási lehetőséget kíván tagjainak biztosítani. Az egyesület oktatási tevékenységet folytat a kerékpározás helyes technikája, a biztonságos közlekedéshez és sportoláshoz szükséges szabályok megismerése érdekében. Az egyesület bővíteni kívánja környezet- és természetvédelmi látóterét az ez iránt érdeklődőknek, illetve a környezet- és természetvédelem ügyének előremozdításában, fejlődésében, az ezt meghatározó szemlélet formálásában kíván segíteni, és abban szerepet vállalni. Az egyesület működése nyilvános. Az egyesület által biztosított szolgáltatásokat, a saját honlapján (

itt

   ) közli. A szolgáltatások igénybevételének szándékát a szolgáltatás igénylője az egyesület honlapján keresztül tudja bejelenteni. Az egyesület a fentebb, illetve az Alapszabályban megfogalmazott céljait közhasznú egyesületi formában végzi. Az egyesület által létrehozott javakat annak felhasználhatósági ideje és létezésének ideje alatt bármely személy igénybe veheti. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

 

   Jelen költségvetés az Alapszabályban előírt célok megvalósításához szükséges.

 

A) Általános rendelkezések

 

 • Az egyesület jogi személy, önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint a működéshez szükséges vagyonnal, önálló költségvetéssel rendelkezik, amit a tagok és pártoló tagok tagdíjbefizetései, valamint adományok fedeznek. A Happy Bike SE tagjai és pártoló tagjai az egyesület működéséhez tagdíjjal járulnak hozzá.
 • A tagdíj mértéke 2004 évben 3000,-Ft; diákoknak 1000,-Ft; szociálisan rászorultak számára ingyenes.
 • Azon tagok, akik a tagdíjat banki átutalással kívánják befizetni, a bank által pénzmozgásonként küldött értesítő-levél költségét kötelesek megfizetni.
 • A tagdíj fizetésének ideje: a jelen költségvetés elfogadását követőén 60 naptári napon belül, illetve ezen költségvetés elfogadása utáni tagsági viszony létesítése esetén, a tagsági viszony létrejöttét követően 60 naptári napon belül.
 • A tagdíj későbbi befizetéséről az Elnökség, a tagdíjbefizetés halasztást kérő tag írásbeli kérés estén dönthet.
 • A tagdíjfizetés alól felmentést az Elnökség adhat, melyet előzetesen írásban kell kérnie az arra szociálisan rászorulónak az Elnökségtől.
 • A tagdíjfizetés módja: személyesen a főtitkárnál vagy postai úton az egyesület levelezési címére vagy az A) pont 3.bekezdésének előírása alapján banki utalással történhet.
 • Az Alapszabály 4.2.3 pontja értelmében az egyesület Nagygyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetés megállapítása. Az Alapszabály 4.3.10 pontja szerint, két Nagygyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Nagygyűlés kizárólagos hatáskörébe. Két Nagygyűlés közötti időszakban hozott döntéseiről, intézkedéseiről a következő Nagygyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú társasággal kapcsolatos döntések) és az Egyesületet illető jogok vállalásáról – beszámolási kötelezettség és az FB tájékoztatása mellett – dönteni.

B) Az előirányzat részletezése

 

 • 1) Verseny és programszervezési célok A Happy Bike SE Alapszabályban elfogadott céljai értelmében, versenyek, és egyéb programok, megszervezésére jogosult. Ezen tevékenységekre az egyesület tagdíjbefizetésének 50 % át kívánja felhasználni.
 • 2) Általános működési célok Az egyesület működése során felmerülő pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítésére szolgál. Erre az előirányzati célra az egyesület tagdíjbefizetésének 45% -a fordítható.
 • 3) Tartalékkeret A Happy Bike SE későbbi céljainak elérése végett, illetve előre nem tervezhető rendkívüli kiadások kiegyenlítésére az egyesületnek 5%-ot elkülönítetten kell kezelnie a tagdíjbefizetésekből. Ezen költségvetési célelőirányzat felhasználásáról a Nagygyűlés jóváhagyásával lehet rendelkezni.

 

 

   A költségvetési előirányzat B pontjának, 1), 2), 3) alpontjaiban történt előírások figyelembevételével az egyesület számára elérhető források az alábbiakban tervezhető a tagdíj bevétele alapján. 1)Verseny és programszervezési célok 50.000,-Ft 2)Általános működési célok 45.000,-Ft 3)Tartalékkeret 5.000,-Ft A HBSE tervezett, tagdíjból származó bevétele 100.000,-Ft

 

 

 

   Az egyesület számára címzetten felajánlott adományokat és egyéb céltámogatásokat elkülönítetten kell kezelni, és az adományozó, támogató rendelkezése szerint kell felhasználni.

 

C) Záró rendelkezések

 

  A közhasznú tevékenység beszámolóját a Nagygyűlésen kell megtennie az Elnökségnek. Az Alapszabály 4. pontjának értelmében az egyesület teljes és átfogó ellenőrzését az FB végzi. A 3. Napirendi pont B) pontjának 1)-2) alpontja között az Elnökség forrásátcsoportosítást végezhet, melyről az FB- tájékoztatnia kell. Az FB az ellenőrzésre vonatkozó beszámolóját az Alapszabály által szabályozott és ide vágó pontjai alapján kell elvégeznie. Jelen költségvetés a Nagygyűlés elfogadó döntésétől kezdődően, 2004. december 31.-ig érvényes.

 

NextGEN Public Uploader by WebDevStudios